Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie jest jednostką samorządową, niedochodową i samopomocową, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347182.

 

Krótka charakterystyka organizacji

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie działa od 25 maja 1993r. obecna nazwa Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Inicjatorem założenia Koła była grupa rodziców wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Gryfino i powiatu gryfińskiego. Były to dzieci, które nie miały żadnej oferty pomocy ze strony instytucji publicznych. Początek lat dziewięćdziesiątych to czas, w którym organizacje pozarządowe powstawały w dość szybkim tempie i z ogromnym entuzjazmem. Z tych oraz wielu innych powodów zrodził się pomysł, aby stworzyć miejsca- placówki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na naszym terenie. Koło funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu PSONI. Reprezentuje interesy osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów. Działalność Koła opiera się na zaangażowaniu społecznym członków Koła .

 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną , tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin”.

 

Naszą misją jest:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

- tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają

- udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną .

-prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek

- współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, a także placówkami dla realizacji celów statutowych.

- gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

 

W ramach PSONI Koło w Gryfinie funkcjonują następujące placówki:

- Zespół Rehabilitacyjno–Terapeutyczny – w ramach którego osoby niepełnosprawne od 16 roku życia objęte indywidualnym nauczaniem lub ukończyły obowiązek szkolny korzysta z zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

- Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii. Placówka ta powstała by udowodnić, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią realizować się w wielu dziedzinach życia. Chcą i potrafią tworzyć, pracować, inspirować także osoby pełnosprawne.

Organizujemy imprezy integrujące osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym - Dzień Godności, konkursy plastyczne, wystawy twórczości osób niepełnosprawnych, zawody sportowe, zawody pływackie, wycieczki krajoznawcze, bale, rajdy piesze i rowerowe.