Rehabilitacja psychologiczna

Skoncentrowana jest na psychicznych funkcjach i problemach osoby niepełnosprawnej. Ma na celu maksymalnie przystosowanie jednostki do otoczenia społecznego i przygotowanie jej do samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zadaniem rehabilitacji psychologicznej jest także psychiczne przystosowanie osoby do istniejącej niepełnosprawności.

Zadania w zakresie udzielania pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym polegają na stworzeniu im odpowiednich warunków, dzięki którym w przyszłości będą mogli, pomimo ograniczeń wynikających z dysfunkcji, podjąć aktywność zawodową i czynnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Zadania psychologa w rehabilitacji:

  1. Pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier wytworzonych przez społeczne warunki życia, m.in. poprzez kształtowanie odpowiednich postaw społecznych wobec niepełnosprawności.
  2. Oddziaływanie na system wartości osób niepełnosprawnych.
  3. Działanie ukierunkowane na odtworzenie utraconych funkcji sensorycznych, psychomotorycznych i umysłowych. Bez złagodzenia takich dysfunkcji nie można myśleć o wyrównywaniu szans na pełne włączenie się osób niepełnosprawnych w życie społeczne.