Zajęcia logopedyczne

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia to stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej mowy przyswojonej w toku ćwiczeń, poprawna artykulacja głosek, usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego, stwarzanie możliwości porozumiewania się beneficjentom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna).

Mowa jest w naszym życiu niezbędnym elementem, a problemy z mową powodują szereg problemów w komunikacji, co ma niebagatelne znaczenie dla naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Terapia logopedyczna ma także pośredni efekt psychologiczny. Logopeda, pomagając w usunięciu zaburzeń mowy, stymulując rozwój mowy, zapobiega psychologicznym skutkom wspomnianych wad, bądź je niweluje. Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięciu wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. W przypadku wad wymowy celem będzie więc usunięcie tych wad i wykształcenie poprawnej artykulacji głosek w swobodnej wypowiedzi.